Jyväskylän ITF Taekwon-Do

Säännöt

JYVÄSKYLÄN ITF TAEKWON-DO RY:N SÄÄNNÖT

Yhdistyksen jäsenet ovat hyväksyneet voimassa olevat säännöt 13.4.2019 yhdistyksen vuosikokouksessa.
Liittyessäsi Jyväskylän ITF Taekwon-Do ry jäseneksi sitoudut noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Tutustuthan huolellisesti sääntöihin.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän ITF Taekwon-Do ry Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. Yhdistyksessä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran toiminta-alue on Jyväskylä ja sen lähialueet. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Seuran tarkoituksena on edistää, tukea ja kehittää ITF Taekwon-Don harrastusta Jyväskylässä ja sen lähialueilla. Seuran tavoitteena on kohottaa ja ylläpitää jäsentensä henkistä ja fyysistä hyvinvointia. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura 
− järjestää Taekwon-Do- ja itsepuolustusharjoituksia sekä liikuntakoulutusta
− järjestää näytöksiä, leirejä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
− hankkii tarvittavia välineitä ja varusteita
− vaikuttaa laaja-alaisesti toimialueellaan liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin
− tekee yhteistyötä alueen tärkeiden sidosryhmien kanssa
− ja harjoittaa tiedotustoimintaa. 

Toimintansa kuluja seura rahoittaa keräämällä jäsen-, liittymis-, kausi- ja leirimaksuja. Toimintansa tukemiseksi seura voi harjoittaa julkaisutoimintaa, pienimuotoista talkootoimintaa, järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia ja harjoittaa bingotoimintaa sekä välittää urheiluvälineitä ja –asusteita jäsenilleen. Lisäksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Seura voi järjestää myös muita liikunta- ja urheilutapahtumia, joista voidaan periä erillinen maksu. 

3. Seuran jäsenyydet ja pääopettaja 

Seuran hallitus päättää liittymisestä liittoihin tai muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on. Seuran pääopettajan nimittää ja erottaa hallitus. 

Seuran lajillisista asioista päättää seuran pääopettaja. Pääopettajan valitsevat seurassa toimivat opettajat keskuudestaan. 

4. Seuran jäsenet 

Seuran varsinaista jäsenyyttä voivat hakea henkilöt, joiden tarkoituksena on harjoitella ja/tai edistää ja kehittää ITF Taekwon-Doa sekä seuran toimintaa. Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilöt, jotka hyväksyvät seuran tarkoituksen, jäsenehdot ja säännöt, sekä suorittavat seuran liittymis-/jäsenmaksun. 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. 

5. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä. 
6. Seurasta eroaminen 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 

7. Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta 

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kolme kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. 

8. Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet 

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan: 

− seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä − niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja 

muita määräyksiä ja päätöksiä − urheilun eettisiä periaatteita − kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä − kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä 

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä joka on seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin. 

Rangaistavaa on: 
− toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttää yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
− näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
− niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
− syyllistyminen dopingrikkomukseen − toimiminen seuran tarkoitusta vastaan 
− seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
− liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
− syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen 

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat: 
− huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen − julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
− tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
− epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
− väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
− urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
− kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
− vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
− lainvastainen mainonta
− seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus − rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
− lahjonta 

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, kilpailukielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta. 

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä. 

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön. 

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä. 

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

Dopingrikkomukset ja yhdistyksen jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. 

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään. 

9. Liittymis- ja jäsenmaksut 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä mahdollisesti perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Jäsenen tulee ilmoittaa jäsenmaksun määräämistä varten tarvittavat tiedot seuralle. Jäsenmaksua ei kuitenkaan peritä kunniapuheenjohtajalta eikä kunniajäseniltä. 

10. Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi- toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla ja lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. 

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. 

11. Pöytäkirja 

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. 

Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. 

12. Äänestys 

Seuran kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä 1 ääni. Alle 15-vuotiaalla varsinaisella jäsenellä sekä kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Lisäksi äänioikeuteen vaaditaan voimassa oleva jäsenmaksu kokoukseen mennessä. 

Seuran kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi enimmät äänet 

saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. 

13. Kevät- ja syyskokous 

Kevätkokouksen asiat 

1 Avataan kokous 

2 Valitaan kokoukselle 

a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) kaksi ääntenlaskijaa 

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus 

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

8 Päätetään kokous 

Syyskokouksen asiat 

1 Avataan kokous 

2 Valitaan kokoukselle 

a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 

6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

7 Valitaan hallituksen puheenjohtaja 

8 Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet 

9 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja 

10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

11 Päätetään kokous 

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

14. Hallitus 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja 2-6 muuta jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti 

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa 

3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden 

puheenjohtajat 

4 Kutsua koolle ja valmistella seuran kokoukset 

5 Vastata seuran taloudesta 

6 Pitää jäsenluetteloa 

7 Tehdä seuran tilinpäätös ja toimintakertomus 

8 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten 

9 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 

10 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 

11 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan 

12 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä 

13 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii 

14 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. 

15. Tilivuosi 

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

16. Nimenkirjoittajat 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. 

17. Sääntöjen muuttaminen 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

18. Seuran purkaminen 

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta. 

19. Seuran varojen luovuttaminen 

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta- alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvityshenkilöinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. 

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 

20. Saavutetut jäsenoikeudet 

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.